Privacyverklaring

Privacy-

verklaring

Privacy statement We Lease Free B.V.

De Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: de AVG) is sinds 25 mei 2018 van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens. We Lease Free B.V. gevestigd te Amersfoort, Algolweg 9, postcode 3821 BG, verwerkt uw persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke. We Lease Free B.V.  respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verwerkt. In deze privacy verklaring informeert We Lease Free B.V.  u over diverse onderwerpen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Onze contactgegevens:

We Lease Free B.V.
Algolweg 9
3821 BG  Amersfoort                                    
085 01 85 740

info@weleasefree.com
 

Persoonsgegevens die wij verwerken

We Lease Free B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

We Lease Free B.V. verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

We Lease Free B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

We Lease Free B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

We Lease Free B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van We Lease Free B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We Lease Free B.V.  bewaart uw gegevens om te kunnen voldoen aan het doel waarvoor het verzameld is. De vereiste bewaartermijn bepalen we aan de hand van wet- en regelgeving en eventuele claimrisico’s waarbij het uitgangspunt is dat We Lease Free B.V. de gegevens niet langer bewaart dan noodzakelijk.

Delen van persoonsgegevens met derden

We Lease Free B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. We Lease Free B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

We Lease Free B.V. maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technieken i) voor functionele en analytische doeleinden, ii) om het mogelijk te maken content via social media te delen, iii) om informatie te verzamelen over uw voorkeuren en de informatie toe te voegen aan uw klantprofiel.  

Uw rechten

Op grond van de AVG komen u diverse rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens toe:

 • het recht op inzage en kopie;
 • het recht op rectificatie;
 • het recht op gegevenswissing;
 • het recht op beperking van de verwerking;
 • het recht bezwaar te maken tegen de verwerking;
 • het recht op overdraagbaarheid van gegevens;
 • het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming.

Indien u gebruik wil maken van uw rechten, kunt u een verzoek indienen via de in deze verklaring genoemde contactgegevens. Let op: bovenstaande rechten zijn niet absoluut. Dat wil zeggen dat We Lease Free B.V. niet in alle gevallen gehoor hoeft te geven aan een verzoek ter uitoefening van één van voornoemde rechten.

Binnen een maand nadat We Lease Free B.V. een verzoek ter uitoefening van één van voorgenoemde rechten van u heeft ontvangen, zal We Lease Free B.V. u informeren. Daarbij zal We Lease Free B.V. aangeven of en hoe aan uw verzoek gevolg wordt gegeven en zo niet, waarom niet. Indien dit in verband met het verzoek noodzakelijk is, kan We Lease Free B.V. de reactietermijn van een maand verlengen. We Lease Free B.V. zal in dat geval binnen één maand aan u kenbaar maken binnen welke termijn alsnog gereageerd wordt. Het uitoefenen van de recht(en) door u is in beginsel kosteloos.

Het kan zijn dat u, ondanks de zorgvuldige aanpak van We Lease Free B.V., een klacht hebt over de wijze waarop We Lease Free B.V. uw persoonsgegevens verwerkt en/of met uw rechten omgaat. u kunt dan een klacht indienen bij de toezichthouder. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens de toezichthouder op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vind u via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

We Lease Free B.V. doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beschermen. We Lease Free B.V. doet dat aan de hand van ons informatiebeveiligingsbeleid. We Lease Free B.V. heeft daartoe, rekening houdend met de laatste stand van de techniek, fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen getroffen om onrechtmatig gebruik te voorkomen. Deze maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd.

Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is We Lease Free B.V. met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

U dient U ervan bewust te zijn dat uzelf verantwoordelijk bent voor de beveiliging van uw computerapparatuur en/of telefoon en van uw eigen internetverbinding, en dat deze nooit 100% veilig is. De verzending van persoonsgegevens via internet geschiedt dan ook op eigen risico.

We Lease Free

Rentevrij leasen conform de halal maatstaven.